page_banner

ການດູແລເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນສູນເດັກກໍາພ້າ


ກຸ່ມບໍລິສັດ Royal Holdings ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລສັງຄົມ, ຈັດຕັ້ງພະນັກງານລົງຢ້ຽມຢາມເດັກພິການຢູ່ສະຖາບັນສະຫວັດດີການທ້ອງຖິ່ນທຸກເດືອນ, ນຳເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ອາຫານ, ປຶ້ມ, ເຂົ້າມາພົວພັນ, ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນ.

ຂ່າວ (1)

ການເຫັນໃບຫນ້າທີ່ມີຄວາມສຸກຂອງເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.

ຂ່າວ (1)
ຂ່າວ (2)

ເວລາປະກາດ: 16-11-2022